Back

સંદેશાવ્યવહાર - જુલાઇ ૨૭, ઓગસ્ટ ૧૨, જુલાઇ ૧૦, જુલાઇ ૨૫, એપલ, ઉપગ્રહ, એપ્રિલ ૧૩ ..                                               

જુલાઇ ૨૭

                                               

ઓગસ્ટ ૧૨

1977 – સ્પેસ ક્રાફ્ટ enterprise પ્રથમ મફત પ્રવાસ યોજવામાં આવે છે. 1981 – બરફ.બી.એમજી. કંપનીના પ્રથમ વ્યક્તિગત કમ્પ્યુટર બજારમાં મૂકી જણાવ્યું હતું કે. 1851 – જેવું ગાયક આઇઝેક Singerને સિલાઈ મશીન પેટન્ટ અધિકારો પ્રાપ્ત થઈ છે. 1960 – ઇકો-1 નામ આપવામાં આવ્યું પ્રથમ સંચાર ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ ના પડી. 1833 – અમેરિકન શિકાગો શહેર પાયો નંખાઈ છે.

                                               

જુલાઇ ૧૦

1913 – અમેરિકન કેલિફોર્નિયા સ્થિત મૃત્યુ વેલી મૃત્યુ Valleyમાં અમેરિકા દ્વારા અત્યાર સુધી સૌથી વધુ તાપમાન, 134 °F. 56.7 °C. નોંધવામાં આવ્યું હતું. 1962 – Telstar, વિશ્વની પ્રથમ સંચાર ઉપગ્રહ માટે ભ્રમણકક્ષા માં પ્રક્ષેપણ ના પડી. 1806 – સારી રીતે બળવો Vellore Mutinyથી ઓળખી તેમણે ભારતીય સૈનિકો દ્વારા બ્રિટિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની બ્રિટીશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સામે પ્રથમ બળવો સ્વતંત્રતા સંગ્રામે હતી. 1973 – પાકિસ્તાન રાષ્ટ્રીય વિધાનસભા ખાતે, બાંગ્લાદેશ ઓળખાય છે.

                                               

જુલાઇ ૨૫

1997 - અથવા.આર.નારાયણન ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ પ્રમુખ માં થયું છે, આ પોઝિશન પર આવનારી તેઓ પ્રથમ દલિત હતા. 1920 – doorsanchar:પ્રથમ સમય માટે, એટલાન્ટા કંઈક પાર, advierte રેડિયો સંચાર પ્રસારણ કરાયો. 1984 – Salyut 7 અવકાશ અજાણી વ્યક્તિ સ્વેત્લાના Savitskaya સ્વેત્લાના Savitskaya, જગ્યા રન બનાવનાર જગ્યા walkપ્રથમ મહિલા બની. 1973 – સોવિયેત મંગળ 5 જગ્યા ચકાસણીઓ પ્રક્ષેપણ ના પડી. 1978 – લુઇસ બ્રાઉન લુઇસ બ્રાઉન, વિશ્વની પ્રથમ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી થયો હતો. 2007 - પ્રતિભા પાટિલ ભારતના પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ બન્યા.

                                               

એપલ (ઉપગ્રહ)

એપલ સી-બેન્ડ ટ્રાન્સપોન્ડર સાથે પ્રાયોગિક સંચાર ઉપગ્રહ હતો,જે ઇસરો ખાતે તા=19 જૂન,1981 પર યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી માતાનો એરિયલ યુવાન રોકેટ દ્વારા ફ્રેન્ચ ગેસ મથક પરથી પ્રોક્સી માટે આવેલું છે. આ છે ભારતની પ્રથમ ત્રણ પ્રાયોગિક ત્યાં સંચાર ઉપગ્રહ હતી.તા=જુલાઈ 16.1981 પર સેટેલાઈટ દ્વારા 102°પૂર.રેખાંશ પર કરવામાં આવી છે.350 કિલો વજન સેટેલાઈટ ભારતીય durumdaysa વ્યવહાર માટે આ લેબોરેટરી સમાન હતી.ઘણા ટેલિવિઝન અને રેડિયો પ્રસારણ પ્રાયોગિક કાર્ય વપરાય છે.આ સેટેલાઈટ નળાકાર 1.2 min.વ્યાસ અને 1.2 min.ઉંચાઇ ધરાવે છે અને 0.9 min.૦ એન્ટેના તકતી સાથે જોડાયેલ બે 6 /4 GHz ટ્રાન્સપોન્ડર ધરાવે છે. આ સેટેલાઈટ સપ્ટ ...

                                               

એપ્રિલ ૧૩

1796 – યુ. એસ. માં પ્રથમ હાથી જોવા મળે છે,જે ભારત પહેલેથી જ લાવવામાં આવી. 1984 – સ્પેસ ક્રાફ્ટ "પડકાર",આ ઉપગ્રહ દ્વારા પુનઃપ્રાપ્તિ,ફાડી રેન્ડરીંગ અને પુનઃસ્થાપિત કરી ઉતર્યા. 1970 – એપોલો 13apollo 13 જ્યારે ચંદ્ર તરફ ગુમાવી હતી ત્યારે તેના ઓક્સિજન ટેન્ક ફાટી, અને ગંભીર નુકસાન કારણ કે તમામ ઘાતક આપત્તિ માં નિમજ્જન. 1919 – jaliawala બાગ નરસંહાર Jallianwala બાગ હત્યાકાંડ: બ્રિટિશરો, અમૃતસર,ભારત શાંતિપૂર્વક બેઠક કાર્ય કરવા માટે આવે છે, સ્ત્રીઓ,બાળકો અને નાગરિકો છી લોકો પર એવન્યુ શૂટ,આ 379 લોકો માર્યા ગયા છે અને અંદાજે 1200 લોકો ઘાયલ થયા છે. 1974 – વેસ્ટર્ન યુનિયન, નાસા અને હ્યુજીસ વિમાન સાથે જો ...

                                     

સંદેશાવ્યવહાર

 • એટલ ન ટ ક ક બલ સફળત પ ર વક પથર ય જ ન દ વ ર પ રથમ વખત એટલ ન ટ ક પ ર ત ર સ દ શ વ યવહ ર પ રસ થ પ ત થય - ભ રત ય અભ ન ત અમજદ ખ ન જ. - ભ રતન
 • સ લ ઇ મશ નન પ ટન ટ અધ ક ર પ ર પ ત થય ઇક ન મક પ રથમ સ દ શ વ યવહ ર ઉપગ રહન પ રક ષ પણ કર ય અવક શ ય ન એન ટરપ ર ઇઝ ન પ રથમ
 • ફ સ ન ધવ મ આવ ય ટ લસ ટ ર વ શ વન પ રથમ સ દ શ વ યવહ ર ઉપગ રહન ભ રમણકક ષ મ પ રક ષ પણ કર ય પ ક સ ત નન ર ષ ટ ર ય
 • દ રસ દ શ વ યવહ ર: પ રથમ વખત, એટલ ન ટ ક પ ર, દ વ મ ર ગ ર ડ ય સ દ શ વ યવહ ર પ રસ ર ત કર ય સ વ ય ત મ ર સ અવક શ પ ર બન પ રક ષ પણ કર ય
 • ય ન યન ન સ તથ હ ય જ સ એરક ર ફ ટ સ થ સહય ગમ ય એસ.ન પ રથમ ભ શ થ ર સ દ શ વ યવહ ર ઉપગ રહ, વ બસ ટ ર ન પ રક ષ પણ કર ય અવક શ ય ન ચ લ ન જર
 • જ સ ટ GSAT ઉપગ રહ ભ રત ય સ વદ શ તકન ક વડ ન ર મ ત સ દ શ વ યવહ ર ઉપગ રહ છ જ ડ જ ટલ દ રશ ય, શ ર વ ય અન ડ ટ પ રસ રણમ ઉપય ગ છ જ સ ટ બ એસ - બ ન ડ
 • ર ડ ય મ ટર Very High Resolution Radiometer VHRR અન ડ ટ ર લ ટ ર ન સપ ન ડર Data Relay Transponder DRT ધર વ છ ભ રત ય સ દ શ વ યવહ ર ઉપગ રહ
 • થ ય છ અવક શ વ ન ય ગ ક ન દ રન અન ક સ દ ધ ઓમ ઇનસ ટ સ ટ લ ઇટ મ ટ સ દ શ વ યવહ ર અન હવ મ નશ સ ત રન પ લ ડ, આઇએરએસ સ ટ લ ઇટ મ ટ દ રશ યપ રક શ અન મ ઈક ર વ વ
 • કચ છ ભ ષ બ લ છ જ ગ જર ત લ પ મ લખ ય છ ક ઠ ય વ ડ બ લ દ ન ક સ દ શ વ યવહ ર મ ટ ઉપય ગમ લ વ ય છ ભ રતન એકમ ત ર દર ય ઇ ર ષ ટ ર ય ઉદ ય ન અન
                                     
 • લ વ ય છ વ યવસ ય સરક ર એજન સ ઓ અન વ યક ત ઓ વચ ચ વ યવહ ર અન સ દ શ વ યવહ ર હ થ ધર છ ન ટવર ક સ ખ નગ હ ઈ શક છ જ મ ક ક ઈ ક પન ન અ દર, અન
 • સક ર ય કલ વ જસ થ ત મ ન કહ વ ય ટ ર ન ચ લ મ ધ યમ દ વ ર એક બ જ સ થ સ દ શ વ યવહ ર કર છ મન વ જ ઞ ન ક, મગજન ક મગ ર મ શર રન અન ય અ ગ પર ક ન દ ર ય
 • કચ છ ભ ષ બ લ છ જ ગ જર ત લ પ મ લખ ય છ ક ઠ ય વ ડ બ લ દ ન ક સ દ શ વ યવહ ર મ ટ ઉપય ગમ લ વ ય છ ભ રતન એકમ ત ર દર ય ઇ ર ષ ટ ર ય ઉદ ય ન અન
 • ક ઢ ય હત ક બ ધ ત ટવ ન ઘટન ક દરત આફત હત અન ત મણ બ ધક મ અન સ દ શ વ યવહ ર ખ મ ઓન ક રણ દ ર ઘટન ઘટ અન વ સ તર હ વ ન જણ વ ય છ વધ મ
 • પણ પ ર પ ડ છ જ મ ક ડ જ ટલ લ ડ જનર શન, ઇન ટએક ટ વ મ ર ક ટ ગ અન સ દ શ વ યવહ ર વ ય હરચન શ ર ષ ઠ મ ધ યમ ઝ બ શ ઇન ટરએક ટ વ વ ડ ય બ ર ન ડ અન ભવ
 • સ ટ ર ગ સ ય ગ ય ય ન ક ડ સ ટ ર ગ સ ખ ડગ રહ વગર એર સ લ ઇસ સ અન આ તર થ ર ડ સ દ શ વ યવહ ર મ ટ ચ નલ ન સમ વ શ કર ય છ ગ અપવ દર પ ઝડપ કમ પ ઇલ સમય મ ટ રચ ય લ
 • સ થળન પરવ હ કર ય વ ન બ ર ડક સ ટ ડ મ ઇન, સ થ જ ડ ય લ છ ક ક મ ત અ ગ સ દ શ વ યવહ ર કર છ VLAN વ લ ન હ જરલ નન જ મ જ ખ સ યત ધર વ છ પર ત ત સમ ન
 • સ સ દ જમ મ - ક શ મ ર વ ધ નમ ડળન સહમત વ ન સ રક ષણ, વ દ શ બ બત અન સ દ શ વ યવહ ર અ ગ ન ક યદ બન વવ ન અધ ક ર સ વ ય ન મ નલ ખ ત ક ર ય ક ર ય શકત નહ ત
 • પ રય ક ત વ જ ઞ ન સ થ પત ય સ દ શ વ યવહ ર ઇજન ર ખ ત આર ગ ય ઉદ ય ગ ઔષધ ય વનસ પત ઓ હવ મ ન લ ક અન સમ જશ સ ત ર લગ ન લ કશ હ મધ યમ વર ગ
 • એસ સ ય શન દ વ ર એક પ રવ ત ત સ સ થ ઓન સમ હ, અન સર જન કરવ ન પ રક ર ય ઓ, સ દ શ વ યવહ ર ડ લ વર ગ અન ઓફર ગન આપલ તર ક આપવ મ આવ છ જ ન ગ ર હક ન ભ ગ દ ર ન
 • અથવ બ જ હ ત ધર વત જ થ વત મધ યસ થ બન ય હત એ. ર જ ભ તપ ર વ સ દ શ વ યવહ ર અન ઇન ફર મ શન ટ કન લ જ પ રધ ન જ ઓ સ પ ક ટ રમન ફ ળવણ ન બ જ ર ઉન ડ
 • મ ટ પ ચ યત અટલ એક સપ ર સ ન મન સ વ ધ ઉભ કર છ ગ મન લ ક જ ડ સ દ શ વ યવહ ર મ ટ જળ અવર ધક સ પ કર મ કવ મ આવ ય છ જ ન વડ ગ મન સરપ ચ નવ
                                     
 • પક ષ ઓ સ મ જ ક હ ય છ ત ઓ દ ર શન ક સ ક ત અન અવ જ અન ગ ત ગ ઇન સ દ શ વ યવહ ર કર છ અન સહક રય ક ત સ વર ધન અન શ ક ર, લ ટફ ટ કરન ર પ ર ણ ઓ તર ક
 • સ થ ટ ળ મ પણ જ વ મળ છ આ પ ર ણ તરવ મ પ વરધ હ ય છ પરસ પર સ દ શ વ યવહ ર મ ટ ભ ન ન ભ ન ન ધ વન ઓ ન ક ળ એક બ જ સ થ સ પર ક કર છ મ ઢ હ થપગ
 • સ ચ ર - તક ન ન ધપ ત ર ર ત છ લ લ એક દ યક મ વધ ર થય છ અન આ પ રગત ક રક સ દ શ વ યવહ ર ત જ ક મ પ ય ટર ન ટવર ક વ ન શક ય ન હ ત. બ જ ર ત એકથ આધ ર સ વ યત ત
 • જશ એસ સ ર ગ ર પ BSE: 500630, BSE: 500134 એ સ ટ લ, ઊર જ વ જળ સ દ શ વ યવહ ર શ પ ગ બ દર અન પર વહન ત મ જ બ ધક મ જ વ ક ષ ત ર મ ક મગ ર ધર વત
 • બ લત ભ ષ પહ લ મ ઇમન ઉપય ગ આદ મ લ ક ન જર ર ય ત અથવ ઈચ છ અન સ દ શ વ યવહ ર મ ટ કરવ મ આવત હત જ ય ર બ લ ત ભ ષ વ કસ ત થઈ ત ય ર અસ પષ ટત મ
 • પ ર સ સર સ અથવ આઇટ એડમ ન સ ટ ર ટર સ જ વ વ શ વસન ય પક ષ મ થ આવત સ દ શ વ યવહ ર દ વ ર મ ક ત કરવ મ આવ છ ફ શ ગન ઘટન ઓ સ થ વ યવહ ર કરવ ન પ રયત ન મ
 • વ ક પ ડ ય ન મ પદ ડ મ જબ ઊચ ચ કક ષ ન લ ખ બન વવ મ ટ આ લ ખમ સ ધ ર કરવ ન જર ર છ ય ગ ય સ ધ ર કર ન આ સ દ શ ક ઢ ન ખ ટ ઇપ કરવ અ ગ મદદ મ ટ પ ન ન
 • એપ લ ક શન લ યર ઇચ છ ત સ ચ ર સ થ ન ઓળખવ અન ત ન ઉપલબ ધત અન ત ન જ ડ સ દ શ વ યવહ ર ન સ થ પન નક ક કરવ મ ટ પર ય પ ત સ ધન અસ ત ત વમ છ ક નથ ત ન
 • દ વ મ આવત હત જ થ ત ઓ ફક ત એક જ ભ ષ જ ણત હત ત વ સ ક ત દ વ ર સ દ શ વ યવહ ર કર ન શક - અન ત થ ત મન મ ખ ક સ દ શ વ યવહ રન પ રયત ન કરવ મ ટ ફરજ

Users also searched:

જુલાઇ ૨૭, દવસ, મહતવન, જનયઆર, ષટરય, દડકચ, અધકર, મહનમ, મરચ, ષટરયપરયટનદવસ, કષણવશ, શવજમનદવસ, જલઇ, મહનમઆવતમહતવનદવસ, પરયટન, જમન, કષણ, આવત, બળઅધકરદન, ઓગસ્ટ ૧૨, ઓગસટ, જુલાઇ ૧૦, પરણ, વનયપરણદવસ, વનય, જુલાઇ ૨૫, એપલ (ઉપગ્રહ), ઉપગરહ, એપલઉપગરહ, એપ્રિલ ૧૩,

...

દાંડીકૂચ.

2020માં આ રાશિઓ માટે કઈ તારીખ છે શુભ. તા.૨૭ ૧૨ ૨૦૦૫નાં રોજ કેસની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વાદી. પોતે હાજર રહ્યાં જુન જુલાઇ ૨૦૦૩ માં મળેલા જવાબ સંદર્ભમાં તપાસ કરતા, પુરવણી બીલની રકમ હોવાની. જાણ થઇ છે તેવી. વિશ્વ જમીન દિવસ. Handing over of 10 Broad Gauge Locomotives to Bangladesh. ઇસ્લામાબાદ, 27 જુલાઇ 2020 સોમવાર ભારતના નિવૃત્ત ભારતીય નૌકાદળ અધિકારી કુલભૂષણ.

રેલવે બોર્ડનો મોટો નિર્ણય: 12 ઓગસ્ટ.

થોડુંક હસી લો – ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦. 0. અમને ફોલો કરો: Facebook Twitter Instagram Telegram. તમારા મોબાઇલમાં 9820649692 આ નંબર Chitralekha નામે સેવ કરી અમને વ્હોટસએપ પર તમારું નામ અને ઈ મેઈલ લખીને. થોડુંક હસી લો – ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ chitralekha. જૂનથી ઓગસ્ટ, 2020 સુધી સુધીના વધુ ત્રણ માસ માટે ઈપીએફનો ફાળો 24 ટકા સુધી એટલે કે 12 ટકા અને માલિકના હિસ્સાના 12 ટકા યોગદાન રાખવા માટેની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી છે,. પીએમએસટીઆઈએસી ધ વેસ્ટ ટુ વેલ્થ. બાબતો સાકાર કરી શકીશું. 2020ની મર્યાદિત રજાઓની યાદી. o1 ઓગસ્ટ ઇદ ઉલ ઝહા બકરીઇદ. 12 ઓગસ્ટ જન્માષ્ટમી. 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ. 30 ઓગસ્ટ મોહરમ. મર્યાદિત રજાઓની યાદી.


રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ.

GST ઇન્વોઇસ એક્સેલ તમારા PC પર. સરાઝા રેસ્ટોરન્ટની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણીઃ ૩૧ જુલાઇ સુધી ૧૦% ડિસ્કાઉન્ટ. Friday, 03 Jul. દાંડીકૂચ. Smt. R. S. Kalaria Primary School., JUNAGADH. જાન્યુઆરી થી માર્ચ જુલાઇ થી સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર થી ડિસેમ્બર અપ્રિલ ૧૮ થી જુન ૧૮ ૧૦. 00. 00. ૧ ૧. કોલમ ૭ અને ૮માં દર્શાવેલ અરજીઓમાં માંગેલ માહિતી કાયદાનાં જે કલમ અન્વયે. બાળ અધિકાર દિન. સરાઝા રેસ્ટોરન્ટની પ્રથમ Dailyhunt. વિારાનો હવાલો. ૧૦ શ્રી વી.જે. ઠેકડી. તાલીમ અનેનનયુક્તત અનિકારી. 80175. 15600 39100. ૧૧ શ્રી પી.

વિશ્વ જમીન દિવસ.

Microsoft Word Holiday List 2017.doc VMC. સંખ્યા. સંખ્યા. 45 01 08 2020 0 01 09 2020. 25. 29 02 08 ​2020 o 02 09 2020. 28 03 08 2020. 03 09 2020. 31 04 08 2020. 04 09 ​2020 છેલ્લા ૩ માસ જુલાઇ ૨૦૨૦ થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરેલ કામગીરીની વિગત. 2 જાન્યુઆરી. જીએસટી કોઉન્સિલ 33 સભ્યો દ્વારા. જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શૉ 26 જુલાઇ 1856 – 2 નવેમ્બર, 1950, આઇરિશ નાટ્યલેખક, વિવેચક, પોલેમિસ્ટ અને તેમનો જન્મ ૨૫ જુલાઈ ૧૮૩૨ના રોજ મુંબઈ ખાતે એક ભાટિયા વ્યાપારી કુટુંબમાં થયો હતો​.

966111611899906 GS Rajkot 29 JAN 2021.pdf.

હવામાન ઉપગ્રહ ઇન્સેટ ૩ડીઆરની ઉંડાણને જિયો સ્ટોર્સ પર એપલ જેવી લાંબી લાઇન હવે. મોસમના અભ્યાસ માટે પ્રથમ કયો Vokal. એપલ ઉપગ્રહ એપ્રિલ ૧૩ કલ્પના ૧ અવકાશ વિનિયોગ કેન્દ્ર હાલાર નેટવર્ક સુરક્ષા. Gujarati News GSTV Gujarat Samachar, Live TV,ગુજરાતી. Adams Apple એડમ્સ એપલ. 116. Adolescence Ml3341424L. 120. Adrenalin એડ્રિનાલિન. 120. Agricultural Practices so youlazul 1, 2 Natural Satellites કુદરતી ઉપગ્રહ. Negative Charge ઋણભાર. Nitrogen Cycle નાઈટ્રોજન ચક્ર. Nitrogen Fixation નાઇટ્રોજન.


News List All SEBI.

MNIT Jpr. 13 4 16 01 MNIT Jpr. 13 4 16 2 MNIT Jpr. 13 4 16 3 MNIT Jpr. 13 ​4 16 4 MNIT Jpr. 13 4 16 5 MNIT Jpr. 13 4 16 6 MNIT Jpr. 13 4 16 7 MNIT Jpr. 13 4 16 11 MNIT Jpr. 13 4 16 13 MNIT Jpr. 13 4 16 15 MNIT Jpr. 13 4 ​16 MNIT Jpr. 13 4 16 17 MNIT Jpr. 13 4 16 18 MNIT Jpr. 13 4 16 19. U 0 Z 5 2 DGVCL. Informatica World 2021. Binary to Extraordinary. Join us April 13 15 for the industrys premier virtual event on AI, cloud and data.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →