Back

હૈદરાબાદ - સંસ્કૃતિ. હૈદરાબાદ દક્ષિણ ભારતના તેલંગાના અને આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય નથી સરકાર રાજધાની છે. હૈદરાબાદ રાજ્ય માં તેલંગાના વિસ્તારમાં આવેલું છે. હૈદરાબાદ ..હૈદરાબાદ
                                     

હૈદરાબાદ

હૈદરાબાદ દક્ષિણ ભારતના તેલંગાના અને આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય નથી સરકાર રાજધાની છે. હૈદરાબાદ રાજ્ય માં તેલંગાના વિસ્તારમાં આવેલું છે.

હૈદરાબાદ રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ, હવાઈ માર્ગ તેમજ રેલ્વે માર્ગ દ્વારા અન્ય ભાગોમાં દેશ સાથે જોડાયેલ હોઈ અહીં પહોંચવા માટે વિવિધ પ્રકારની અદ્યતન સેવાઓ મળી રહે છે. હૈદરાબાદ નગર સાથે તેના પ્રાચીન સંસ્કૃતિ માટે જાણીતું છે.

                                     
 • હ દર બ દ જ લ લ ભ રત દ શન ત લ ગ ણ ર જ યન મહત વન જ લ લ છ હ દર બ દ જ લ લ ન ત મ જ આ ધ ર પ રદ શ અન ત લ ગ ણ ર જ યન મ ખ ય લય હ દર બ દમ છ
 • હ દર બ દ ભ રતમ હ દર બ દ ભ રતમ હ દર બ દ ભ રતમ જમ ન પર પડ લ હ દર બ દ ભ રતમ જમ ન પર પડ લ હ દર બ દ ભ રતમ હ દર બ દ ભ રતમ હ દર બ દ
 • ર જ યપ લ હત ત મન જન મ મ ન દ વસ હ દર બ દ ખ ત થય હત અન અવસ ન જ ન, ન દ વસ હ દર બ દ ખ ત થય હત ત મણ હ દર બ દન સનદ સ વ ઉપર ત
 • ત ર પ ર મ ખ ય ગ મ હત ત ર પ ર ન મ ત ગ મ પરથ આવ છ પ છળથ ત મન દ દ જ હ દર બ દ ખ ત સ થ ય થય અન હ દર બ દન ન ઝ મ હ ઠળ ત ઓ આબક ર વ ભ ગમ ક મ કરત
 • વસત ન ર ત પ ચમ ક રમ ક ધર વ છ ત ન પ ટનગર અન સ થ મ ટ શહ ર હ દર બ દ છ આ ધ ર પ રદ શન વ સ ત ર ક ષ ણ અન ગ દ વર નદ ઓથ ફળદ ર પ છ આ ર જ ય
 • મ દ ક ન ન રસ ન વન યજ વન અભય રણ ય આ ધ ર પ રદ શ, ભ રત. મ દ હ દર બ દ મ દ હ દર બ દ Coracina melanoptera IUCN Red List of Threatened Species. Version
 • અસદ દ દ ન ઓવ સ 1969 - 05 - 13 13 મ 1969, હ દર બ દ એક ભ રત ય ર જક રણ છ ત ઓ ભ રતન ર જક ય પક ષ ઑલ ઇ ડ ય મજલ સ - એ - ઇત ત હ દ લ મ સ લ મ નન ર ષ ટ ર ય પ રમ ખ
 • ય દ મ જ ન આ ધ ર ર જ ય, જ પછ થ હ દર બ દ ર જ યન ત લ ગ ણ પ રદ શ ત મ ભળત આ ધ ર પ રદ શ તર ક ઓળખ ય અન જ ન હ દર બ દ ર જ યન મ ખ યમ ત ર પદ ક રભ ર
 • સ થ ર લ વ અન મ ર ગ વડ જ ડ ય લ છ બ ટ દ જ કશન ર લ વ સ ટ શનથ પ ણ હ દર બ દ ક ક ન ડ આસનસ લ, દ લ હ સર ઇ ર હ લ લ અન ક ચ વ લ જવ મ ટ સ ધ ટ ર ન
 • હ મ યત સ ગર, ત લ ગ ણ ભ રત ખ ત એક ક ત ર મ તળ વ છ જ હ દર બ દ શહ રથ ક મ દ ર છ આ એક ક ત ર મ તળ વ છ જ ઉસ મ ન સ ગરન સમ ન તર છ આ જળ શયન
 • ત ન ઉદ ભવ અ ગ ર જ ભ રત ય સ ન મ આ ક શક ય છ મ બ હ ર ર જ મ ન ટન હ દર બ દ ર જ મ ન ટન ભ ગ સ વર પ ઉભ કરવ મ આવ હત ત ન ર જ મ ન ટલ મ ખ ય લય
                                     
 • સ થ નજ કન હવ ઈ મથક: હ દર બ દ ક મ સ થ નજ કન ર લ વ સ ટ શન: મર ક પ ર ર ડ ઓ ગ લ ન દય લ રસ ત મ ર ગ હ દર બ દ - મહ બ બ નગર ર મ
 • સમય ન ઝ મ હ ઠળ આઠ પલટણ હત જ હ દર બ દ સ ન તર ક ઓળખ ઈ અન બ ર ટ શ ભ રત ય સ ન ન ભ ગ બન બ દમ ત ન મ હ દર બ દ ર જ મ ન ટ ન મ અપ ય અન ત મ સ ન ક
 • કર ણ ટક લલ ત કલ અક દમ તથ ચ ત રકલ પર ષદ, દ લ હ ન ન શનલ ગ લ ર ઑફ આર ટ, હ દર બ દ આર ટ સ સ યટ અન આ ધ રપ રદ શ ક ઉન સ લ ઑફ આર ટ સ ટ સન સ ગ રહ લય મ સ થ ન
 • દક ષ ણ ક ન દ ર ય ર લ વ ન એક સ પર ફ સ ટ ટ ર ન છ જ આ ધ રપ રદ શન ર જધ ન હ દર બ દ અન ભ રતન ર જધ ન નવ દ લ હ ન સ ધ જ ડત ટ ર ન છ ત દ ન ક સ ચ લન થત
 • ઉચ ચત તમ સ ક ર હત જ ત મણ - ન રણજ ટ ર ફ સ મ ફ ઇનલમ હ દર બ દ સ મ ન ધ વ ય હત . First - class batting records by team CricketArchive
 • ગ જર ત - સ ર ષ ટ રમ અન ક અન ગ જર ત બહ ર કર ચ દ લ હ ક લકત ત ચ ન નઈ, હ દર બ દ પ ન ક ઈમ બત ર જ વ અન ક સ થળ એ પર ષદ પ ત ન સ મ લન ય જ ય છ અત ય ર
 • મ અન મ પલટણ ન વ લ ન કરવ મ આવ અન સત ર ક લ હ પ ર, વડ દર અન હ દર બ દ રજવ ડ ન સ ન ઓ સ થ જ ડ દ વ મ આવ ક ળક રમ ભ રત ય સ ન ન ખતર ઓ સ મ
 • હત ઇ.સ. ન વર ષમ મ બઈ ર જ યન વ સ ત ર કર ન કચ છ, સ ર ષ ટ ર અન હ દર બ દ તથ મધ યપ રદ શન ક ટલ ક ભ ગ એમ ઉમ રવ મ આવ ય અન ત ન બ હદ મ બઇ ર જ ય
 • પ રસ ક ર મરણ પર ત એન યત કર ય હત મ જર આચ ર ય ઑડ શ ન વતન હત પણ ત ઓ હ દર બ દ ત લ ગ ણ ન રહ વ સ હત ત મન લગ ન ચ ર લત જ ડ થય હત ત મન પ ત જગન ન થ
 • પ લ સ, ભ રતન હ દર બ દમ આવ લ શ ર ષ ઠ સ થળ પ ક ન એક છ ત પ ગ હ હ દર બ દ ર જ ય સ થ સબ ધ ધર વ છ પ છળથ ત ન પર ન ઝ મ ન આધ પત ય હત આ ફલ ક ન મ
                                     
 • સ ટ ડ યમ, મ બઈ બ ર બ ર ન સ ટ ડ યમ, મ બઈ લ લ બહ દ ર શ સ ત ર સ ટ ડ યમ, હ દર બ દ નહ ર સ ટ ડ યમ, ગ વ હ ટ બ ર બત સ ટ ડ યમ, કટક ધ ય નચ દ સ ટ ડ યમ ફ ર ઝશ હ
 • પછ ત સ થ વધ આવક ધર વત વ ભ ગ છ ભ રતન વ ભ જન પહ લ સ ધ મ લન હ દર બ દ - મ ર પ ર ખ સ - ખ ખર પ ર - મ ન બ ઓ - બ રમ ડ - લ ણ - જ ધપ ર - પ લ - મ રવ ડ
 • ક પન મ ઇક ર સ ફ ટ ક ર પ ર શનન પ ટ ક પન છ જ ન હ ડક વ ર ટર ભ રતમ હ દર બ દ ખ ત આવ લ છ ભ રત ય મ ર ક ટમ 1990ન સ લમ પ રવ શ કર ય ત ય રથ આ
 • કર ત ણ ભ રત ય હવ ઇ દળમ જ ડ ઇ હત અવન એ હ દર બ દ એર ફ ર સ એક ડમ ખ ત ત લ મ લ ધ હત ડ ડ ગલ, હ દર બ દ ખ ત એક વર ષન ત લ મ પ ર ણ કર ય બ દ જ ન મ
 • ટ સ ટ પ ઈલટ હત બ ળપણથ જ હવ મ વ મ ન ઉડ ડવ ન સપન જ ત હત ત મણ હ દર બ દ ખ ત શ ળ ક ય અભ ય સ કર ય ત મણ ન ઝ મ ક લ જમ થ સ ન તકન પદવ મ ળવ
 • મ બઇ - સ રત, બ ગલ ર - મ સ ર, બ ગલ ર - ચ ન ન ઇ, ચ ન ન ઇ - ટ ડ દ લ હ - મ રઠ હ દર બ દ - વ જયવ ડ અન ગ ટ ર - વ જયવ ડ ર ષ ટ ર ય ર જમ ર ગ વ ક સ પર ય જન NHDP ન
 • પ રક ત ન શ ભ એ એમન સર જકચ ત તન ખ સ એવ પ રભ વ ત કર ય હત આવ જ ર ત હ દર બ દ સ ધ ન વસવ ટન ક રણ ત મન બ લ ઓન ખ ય લ આવ ય હત મ ગળ મ દ ર ખ લ ત મન
 • ઔર ગ બ દ - ધ ળ ન જ ડત NH 211 સ થ ન ગપ ર, વ ર ણસ - જબલપ ર - ન ગપ ર - હ દર બ દ - બ ગલ ર - કન ય ક મ ર ન જ ડત NH 7 સ થ At ન ગપ ર with NH 69 connecting
 • જ ન શહ રમ આવ લ છ ત પક ષન મ ળ 1927મ બ ર ટ શ ભ રતન હ દર બ દ રજવ ડ મ સ થ પ ત મજલ સ - એ - ઇત ત હ દ લ મ સ લ મ ન પક ષમ થ છ આ પક ષન

Users also searched:

હદરબદ, હૈદરાબાદ, સંસ્કૃતિ. હૈદરાબાદ,

...

જામનગરથી દિલ્હી અને હૈદરાબાદ.

વડોદરા થી હૈદરાબાદ જતી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટના આગામી 17 થી 31 જુલાઈ સુધીના નવ દિવસના શિડયુલ કેન્સલ કરવામાં આવ્યા છે. એરપોર્ટ સત્તાધીશો મુજબ ઓપરેશનલ પ્રશ્નને કારણે. હૈદરાબાદ રેપ કેસ એન્કાઉન્ટર જ્યાં. હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી પરિણામ LIVE: હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હાઈ પ્રોફાઈલ ચૂંટણીને લઈને સવારથી મતગણતરી ચાલી રહી છે. ભાજપે 47 બેઠકો જીતી છે અને. VTV Gujarati News and Beyond અમિત શાહ. હૈદરાબાદ, તા.૬ સમગ્ર દેશને હચમચાવી મુકનાર હૈદરાબાદ વેટનરી તબીબ પર ગેંગ રેપ અને ત્યારબાદ તેની હત્યા કરીને તેને સળગાવી દેવાની ઘટનાના ૧૦ દિસ બાદ આજે ચારેય નરાધમ. હૈદરાબાદ માં સાયબર ફ્રોડ માટે 2. આગામી તા. 1 લી માર્ચથી રાજકોટથી હૈદરાબાદ સાથેની વિમાની સેવાથી જોડાશે. રાજકોટને ડેઈલી હૈદરાબાદની ફલાઈટ મળી રહી છે. લાંબા સમયથી દક્ષિણ ભારતને જોડતી વિમાની સેવા.

હૈદરાબાદ હાઉસમાં પીએમ મોદી અને.

હૈદરાબાદમાં મહિલા ડોક્ટરની સાથે બળાત્કાર કરીને સળગાવી દેનારા ચારેય નરાધમોને પોલીસે એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર કરી દીધાં છે. શુક્રવારે સવારે આરોપીઓ એનએચ 44 પર પોલીસ. ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ્ડ. હૈદરાબાદ: ૧૬મી સદીનાં અંતમાં લગભગ ૪૦૦ વર્ષ પહેલા કુતુબ શાહ એક નૃત્યાંગનાનાં અગાથ પ્રેમ માટે હેદર મહેલ બનાવ્યો. ત્યાર પછી તે નૃત્યાંગના રાજમહેલમાં બેગમનાં રૂપમાં આવતી. હૈદરાબાદ રૅપ મર્ડર કેસના તમામ 4. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 20 રનની જીત બાદ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સીએસકે ના કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ કહ્યું કે, તેમની ટીમે વ્યૂહરચનાને સારી રીતે કાર્યાન્વિત કરી.


કરમનઘાટ હનુમાનજી મંદિર હૈદરાબાદ.

ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ફાલકનુમા, હૈદરાબાદ. ડી નંબર 19 3 1090 એ, વિરુદ્ધ. હરમાઈન હોસ્પિટલ. હૈદરાબાદ: બંધ સિગ્નલ ક્રોસ કરતા. કરમનઘાટ એ તેલંગાણાની હાલની રાજધાની હૈદરાબાદમાં આવેલું કે અતિસુંદર અને ભવ્યાતિભવ્ય મંદિર છે!!! આવીજ રસપ્રદ માહિતી વાંચવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરો. IPL 2020 CSK vs SRH Chennai Super Kings won by 20 runs vs. મોદીએ હૈદરાબાદ મેટ્રોનું કર્યું ઉદ્ઘાટન, કુકતપલ્લી સુધી કરી સફર. November 29, 2017 0186. Share00. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હૈદરાબાદની મુલાકાતે પહોંચી ગયા છે. મંગળવારે બપોરે.

હૈદરાબાદ સામે ની જીત બાદ ધોની એ.

જામનગરને હવાઇ માર્ગે દિલ્હી, ગોવા અને હૈદ્રાબાદ સાથે સાંકળવાની તૈયારી રાજય સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉડાન યોજના હેઠળ ટૂંક સમયમાં તબક્કાવાર ફલાઇટ શરૂ. આઇ.પી.એલ. ક્રિકેટમાં આજે ચેન્નાઇમાં. ગ્રેટર હૈદરાબાદ નગર નિગમ GHMC ચૂંટણીના પરિણામો આવી રહ્યા છે. મતગણતરી ચાલુ છે. ઓવૈસી પોતાનો ગાઢ બચાવી શકશે કે ભાજપ તેમના ગઢમાં ગાબડું પાડશે તે તો સમય જ નક્કી.


હૈદરાબાદ માં ભાડા પર લગ્નના તંબુ. 8.

3 હોમમેઇડ વાનગીઓ હૈદરાબાદ વિશ્વ ના સૌથી મોટા રસોઈ સમુદાયમાંથી! હૈદરાબાદ પુલાવ ​Hyderabad Pulao Recipe in Gujarati માટેની રેસિપિસ પણ જુઓ. હૈદરાબાદ અને જુનાગઢમાં રાજ્યો Zigya. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ હૈદરાબાદ. ઉપલબ્ધ સેવાઓ આ સેવાઓ માટેની નોંધણની પ્રક્રિયા તમારા મોબાઇલ હેન્ડસેટ પર મોબાઇલ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો પ્રવેશ વધુ માહિતી. હૈદરાબાદ રેપ ઘટનાક્રમ Akila News. બાલા સતીશ. બીબીસી તેલુગુ. હૈદરાબાદ. હૈદરાબાદમાં હાલમાં જ યોજાયેલી ચૂંટણીઓમાં ભાજપે તેના નામનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. વધુ વાંચો. Article share tools. Facebook Twitter. શેર કરોView more share options.


હૈદરાબાદ BBC News Gujarati.

નવી દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે પ્રધાનમંત્રી ભુતાનના પ્રધાનમંત્રી સાથે ​જુલાઈ 06, 2018. The Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Prime Minister of Bhutan, Mr. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 06. નમ્મા મેટ્રો તે કયા શહેરની મેટ્રો. ટીમ હૈદરાબાદ. T 20 Leugue: Sehwah e metro ane railway sathe delhi ane chennai ni sarkhamani. T 20 લીગ: વિરેન્દ્ર સહેવાગે મેટ્રો અને રેલ્વે સાથે દિલ્હી અને ચેન્નાઈની સરખામણી કરી, ધોની પર તીર તાકી કહ્યુ. કાશ્મીર મુદ્દે હૈદરાબાદ ABP Asmita. Find an answer to your question નમ્મા મેટ્રો તે કયા શહેરની મેટ્રો સેવા છે? 1 હૈદરાબાદ 2 કોલકત્તા 3.

હૈદરાબાદ ચૂંટણી LIVE: ભાજપ ટીઆરએસ.

હૈદરાબાદમાં ડૉક્ટર પર બળાત્કાર અને તેમની હત્યાના કેસમાં પોલીસે 4 આરોપીઓનું ઍન્કાઉન્ટર કર્યું છે. આ ઍન્કાઉન્ટર વહેલી સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ કરવામાં આવ્યું. હૈદરાબાદ કાંડ: સાઇબરાબાદના પોલીસ. હૈદરાબાદ All Results. બધું ન્યૂઝ તસવીરો વીડિયો. LIVE Now. West Indies vs Sri Lanka WI 34 1 20.0 Overs. Western Australia vs Victoria WAU 291 6 96.0 Overs. Ajman vs Sharjah AJM 79 5 7.1 Overs. prev next. તસવીરો સુરત વધુ 644 વ્યક્તિ Coronavirusની. MoU with National Remote Sensing Centre NRSC, Hyderabad. 1 હૈદરાબાદ માટે હાઇપરલોકલ ડિલિવરી વિકલ્પો. 2 ટોચના હાયપરલોકલ ડિલિવરી અમને તમારી પીઠ મળી છે! હૈદરાબાદમાં ટોચની હાયપરલોકલ ડિલિવરી સેવાઓ શોધવા માટે આગળ વાંચો.

વી.આઇ.પી.એસ. ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ.

એઆઈએમઆઈએમ નેતા અસદુદ્દીન ઓવૈસીના નાના ભાઈ અકબરુદ્દીન ઓવૈસીએ હૈદરાબાદ સ્થાનિક સંસ્થાની ચૂંટણીમાં યુપીના સીએમ યોગીની મુલાકાત પહેલાં ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન. ઈલાકા તેરા, ધમાકા હમારા VTV Gujarati. હૈદરાબાદ:બંધ સિગ્નલ ક્રોસ કરતા બાઇકચાલકને બસચાલકે ટક્કર મારી, યુવકનું ઘટના સ્થળે જ મોત. Source link. Tags: biker, Bus collides with biker crossing closed signal, youth, youth dies on the spot. હૈદરાબાદ, ચારમિનાર, બિરલા તારામંડળ. SRH સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ShareChat. 1.6 MB. ready to watch the best in the World face off in the Womens T20 Challenge on May 6, 8​, 9 and 11? Tune in to Star Sports at 7:30 pm to watch the ladies show their game and make their name! If you are in Jaipur do go to the Sawai Mansingh Stadium. હૈદરાબાદ ગેંગરેપ હત્યા કેસના. Hyderabad News Live TOI brings the latest Hyderabad news about Hyderabad politics, Hyderabad education news, Hyderabad real estate news, Hyderabad crime and Live Updates on local Hyderabad news from Times of India. Hyderabad Rape & Murder Case હૈદરાબાદ રેપ અને. ડિજિટલ લાયબ્રેરી મીડિયા. ન્યુઝ લેટર Photo Gallery Video Gallery. MoU with National Remote Sensing Centre NRSC, Hyderabad. હોમ પાર્ટનર્સ National Partners નેશનલ રિમોટ સેન્સિંગ સેન્ટર એનઆરએસસી, હૈદરાબાદ.


Counting of votes continues on 150 seats of Hyderabad Municipal.

હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ વિશ્વવિદ્યાલય પરિસરમાં કાશ્મીર સ્થિતિ પર બેઠક પછી વિદ્યાર્થીના બે જૂથની વચ્ચે સંઘર્ષ થયો હતો. વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ વિપિન શ્રીવાસ્તવે. હૈદરાબાદનું નામ ખરેખર વર્ષો BBC. હૈદરાબાદ ભારતને સ્વરાજ્ય મળ્યું એ પૂર્વે હૈદરાબાદના નવાબ નિઝામે ભારતીય સંઘોથી સ્વતંત્ર રહેવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી અને પોતાના રાજ્યને 15 ઑગસ્ટના દિવસે સ્વતંત્ર જાહેર. CM યોગીના હૈદરાબાદ પ્રવાસને લઈ. હૈદરાબાદ નગર નિગમની ચૂંટણીમાં તેલંગાણા રાષ્ટ્રવાદી સમિતિ TRS એ સૌથી વધારે બેઠકો મેળવી છે. આમ જોઈએ તો ભાજપને આ ચૂંટણીઓમાં સૌથી વધારે લાભ થયો છે. ભાજપે 48 બેઠક પર.

SRH સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ Videos SunRisers.

દુબઇમાં રમાયેલી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની મેચમાં રાજસ્થાનનો પાંચ વિકેટે વિજય થયો છે. એ અગાઉ બપોરે હૈદરાબાદના સુકાનીએ ટોસ જીતીને પહેલા. મર્ડર ઇન હૈદરાબાદ ભાગ 1 Vijay vaghani. શાખા મુજબ યાદી બેન્ક ઓફ બરોડા BOB હૈદરાબાદ આઈએફએસસી કોડ અને એમઆઈસીઆર કોડ શાખા વિગતો. નવી દિલ્હીમાં હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે. હૈદરાબાદ માં ડોલી ભાડે. જુઓ ભાવ, સંપર્કો શોધો, કામના ફોટા અહીં જુઓ. હૈદરાબાદ માં લગ્નના તંબુ. 0. KK Events Durga Tent House High Way Tent House Temple Times Anjana Tent Decorators & Sounds Agarwal Events Madan Tent Light. News & Views હૈદરાબાદ રેપ મર્ડર કેસના. Pa. હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદમાં દિશા દુષ્કર્મ કેસના ચારેય આરોપીઓ પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયા છે. પોલીસ વિભાગ તરફથી હૈદરાબાદના કમિશનર વીસી સજ્જનારે.


Flight from Vadodara to Hyderabad canceled for 9 days.

હૈદરાબાદ – આ શહેરમાં 26 વર્ષીય વેટરનરી મહિલા ડોક્ટર પ્રિયંકા રેડ્ડી પર સામુહિક બળાત્કાર કરનાર અને એને જીવતી સળગાવી દેવાનું અધમ કૃત્ય કરનાર ચારેય આરોપીને. બેન્ક ઓફ બરોડા હૈદરાબાદ ઈએએસસીસી. By. Exclusive Author. December 12, 2020. 0. 191. હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના પાટનગર હૈદરબાદમાં દવાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગતા સાતથી આઠ લોકોના મોત થયા છે. વિસ્ફોટને કારણે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હતી.fire. રાજકોટ હૈદરાબાદ ફ્લાઈટ સોમવારથી. IPL 2020: ધોનીનો સમય ખરાબ ચાલે છે, હવે હૈદરાબાદ સામે સાત રને હાર્યા. દુબઇ: આઈપીએલ 2020 IPL 2020 ​ના 14માં મુકાબલામાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદે ચેન્નાઈ સુપરકિંગ્સની ટીમને 7 રનથી.


હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ News in Gujarati Latest.

મતગણતરી ઈલાકા તેરા, ધમાકા હમારા હૈદરાબાદમાં ચૂંટણી પરિણામો પર ભાજપ નેતાએ કહ્યું હતું કે, દક્ષિણના દરવાજા પણ હવે અમારા માટે ખૂલી રહ્યા છે અને હૈદરાબાદ પણ હવે. હૈદરાબાદ રેપ કેસનો પડઘો સંસદમાં. હૈદરાબાદમાં મહિલા પશુ ચિકિત્સકનો રેપ કરીને તેને સળગાવી નાખનાર ચારેય આરોપીઓને પોલીસે અથડામણમાં ઠાર માર્યા હતા. તેલંગાણા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર શુક્રવારે. હૈદરાબાદમાં હાઇપરલોકલ ડિલિવરી. હૈદરાબાદ દુષ્કર્મ કેસને લઈને હાલમાં જ સૌથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. દુષ્કર્મ કેસમાં. હૈદરાબાદ એન્કાઉન્ટરની 30 મિનિટ. ગ્રેટર હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ​GHMC ની ચૂંટણીનાં પરિણામો આજે આવી રહ્યા છે. મતગણતરી ચાલુ છે. ઓવૈસી પોતાનો કિલ્લો બચાવી શકશે કે નહીં, ભાજપ તેના પર ખીલ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →