Back

જુલાઇ ૧૦ - સંદેશાવ્યવહાર. 1913 – અમેરિકન કેલિફોર્નિયા સ્થિત મૃત્યુ વેલી મૃત્યુ Valleyમાં અમેરિકા દ્વારા અત્યાર સુધી સૌથી વધુ તાપમાન, 134 °F. 56.7 °C. નોંધવામ ..                                     

જુલાઇ ૧૦

 • 1913 – અમેરિકન કેલિફોર્નિયા સ્થિત મૃત્યુ વેલી મૃત્યુ Valleyમાં અમેરિકા દ્વારા અત્યાર સુધી સૌથી વધુ તાપમાન, 134 °F. 56.7 °C. નોંધવામાં આવ્યું હતું.
 • 1962 – Telstar, વિશ્વની પ્રથમ સંચાર ઉપગ્રહ માટે ભ્રમણકક્ષા માં પ્રક્ષેપણ ના પડી.
 • 1806 – સારી રીતે બળવો Vellore Mutinyથી ઓળખી તેમણે ભારતીય સૈનિકો દ્વારા બ્રિટિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની બ્રિટીશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સામે પ્રથમ બળવો સ્વતંત્રતા સંગ્રામે હતી.
 • 1973 – પાકિસ્તાન રાષ્ટ્રીય વિધાનસભા ખાતે, બાંગ્લાદેશ ઓળખાય છે.
                                     
 • કલ ક, મ ન ટ મ એવર સ ટ સર કર ય ન પ ળન પ રવ સન મ ત ર લય ત જ વર ષન જ લ ઇ મ સમ આ વ તન પ ષ ટ કર - ભ રતન મ વડ પ રધ ન તર ક શ ર નર ન દ ર
 • હર હર જ ઠ લ લ જર વ લ - અવસ ન: નવ મ બર ગ ર દત ત વસ થક મ ર શ વશ કર પદ ક ણ - અવસ ન: ઓક ટ બર બ બ સ BBC આજન દ વસ
 • ક ર ય લયન ઇમ રત મ બઈ સમ ચ રન ક ર ય લયન ઇમ રત મ બઇ સમ ચ ર જ લ ઇ મ સ પ રથમ ત રણ ન ન ઇ ચ x ઇ ચન પ ર ન ટમ પ ન ઓમ પ રક શ ત થય હત
 • મ હસ જ ચ વડ એ મહ સ ણ ન સ થ પન કર હત ત મણ વ ક રમ સ વત ભ દરવ સ દ ઇ.સ. ન ર જ શહ રન ત રણ અન મ દ ર બ ધ વ ય હત ત ન વર ણન મ
 • અશ વ ન ભટ ટ જ લ ઇ - ડ સ મ બર, ગ જર ત ભ ષ ન જ ણ ત અન લ કપ ર ય નવલકથ ક ર અન અન વ દક હત ત મન નવલકથ ઓ વ વ ધ સ મય ક અન દ ન ક
 • જ વર મ ભવ ન શ કર જ ષ જ લ ઇ - એપ ર લ જ ણ ત ગ જર ત બ ળસ હ ત યક ર હત જ વર મ જ ષ ન જન મ અમર લ જ લ લ ન ગરણ ગ મ થય હત મ
 • સમર પ ત સ મ રક મ ટ જ ણ ત છ દર વર ષ અહ ભ ચર મ ર ન ય દ ધન ય દમ જ લ ઇ - ઓગસ ટ મહ ન દરમ ય ન મ ળ ભર ય છ ભ ચર - મ ર મ લધ ર મ આવત મ ર શ ખ ન
 • ઑક ટ બર દ લ ન જ સ અપન કહ સપ ટ મ બર ટ રઝન: ધ વન ડર ક ર ઓગસ ટ જ લ જ લ ઇ રન મ બરદ શ ત એપ ર લ
 • dUSDEL25463820070102, retrieved ફ બ ર આર Vijaysinh Parmar જ લ ઇ 450 Maldhari families living inside Gujarat s Gir sanctuary TNN
 • સત ત વ ર ચ હ ન છ આ ચ હ ન ભ રતમ એક સ પર ધ દ વ ર પસ દ કરવ મ આવ લ છ જ લ ઇ ન ર જ ભ રત સરક ર દ વ ર આ ચ હ ન ભ રત ય જનત મ ટ ખ લ લ મ કવ મ
                                     
 • મ પછ ઓક ટ બર થ ગ દ વ રસન સ ભ ળ લ ન ર ડ સ મ બર - જ લ ઇ ફત હ મહમદ ખ ન બ જ વખત સ.અ. જ લ ઇ - ઓગસ ટ
 • Offensive, Marking Them જ લ ઇ Anger spills over to streets in Ahmedabad Ahmedabad Mirror. Retrieved જ લ ઇ Check date values in:
 • પ ચ ચ ઈ સ દરર જન જન મ: જ લ ઇ જ ઓ સ દર પ ચ ઈ તર ક વધ જ ણ ત છ ભ રત ય - અમ ર કન વ ય પ ર અન ઉદ ય ગ સ હસ ક છ પ ચ ઈ હ લમ ગ ગલન ચ ફ એક ઝ ક ય ટ વ
 • મન જ ક મ ર જન મ હર ક ષ ન ગ ર ગ સ વ મ જ લ ઇ એ ભ રતન ચલચ ત ર કલ ક ર અન બ લ વ ડ ચલચ ત ર ન ર મ ત છ ત ઓ ત મન ચલચ ત ર હર ય લ ઓર ર સ ત
 • ISBN 9789352141296. Dhawan, Himanshi જ લ ઇ 45 yrs on, Shastri s death a mystery The Times of India. Retrieved જ ન ય આર Check date values
 • જયસ હજ દ વ ત ય ભ પતસ હજ જ. - મ ઓક ટ બર જ લ ઇ હર સ હજ જયસ હજ જ. - મ . સપ ટ મ બર ઓગસ ટ
 • અન મત આ દ લન એ ગ જર તમ થ શર થય લ અન મતન મ ગણ મ ટ ન આ દ લન છ જ લ ઇ થ શર કર પ ટ દ ર સમ દ યન લ ક દ વ ર અન ય પછ ત વર ગ ઓબ સ ન દરજ જ
 • કરત ત મણ ઇડરન સર પ રત પ હ ઇસ ક લમ થ અભ ય સ કર ય હત ઉમ શ કર જ ષ જ લ ઇ - ડ સ મ બર એક પ રત ષ ઠ ત કવ અન વ દ વ ન લ ખક હત ત મણ
 • મ ર રજ દ સ ઈ ફ બ ર આર એપ ર લ આખ ન મ: મ ર રજ રણછ ડજ દ સ ઈ ભ રત દ શન સ વ ત ત ર ય સ ન ન અન ચ થ વડ પ રધ ન ઇ. સ. થ
 • મહ ર જ ર વ સર શ ર ભ વસ હજ દ વ ત ય તખ તસ હજ KCSI એપ ર લ - જ લ ઇ ગ હ લ વ શન મહ ર જ હત જ મણ ભ વનગર પર થ સ ધ શ સન કર ય
                                     
 • ન દશ કર મહ ત એપ ર લ, - જ લ ઇ ગ જર ત ભ ષ ન લ ખક હત ત ઓ ત મન નવલકથ કરણ ઘ લ મ ટ પ રખ ય ત છ જ ગ જર ત ભ ષ ન પ રથમ નવલકથ કહ વ ય
 • ઉત તરન લડ ઈ સ થ સ થ લડવ મ આવ હત લડ ઈન શર આત ભ રતન ફ લ લ ર વ સ ત રમ સપ ટ મ બરન ર જ હ મલ સ થ થઈ. ત વ સ ત રમ ભ રતન લ બખ તર ય ડ વ ઝન સક ર ય
 • ભ રતન ઇત હ સમ ચ ટ ય લ સરક રન વ ખ ર ન ખવ મ એક મ ત ર સફળ આ દ લન હત જ લ ઇ મ ઘનશ ય મભ ઈ ઓઝ ન જગ ય એ ચ મનભ ઈ પટ લ ગ જર તન મ ખ યમ ત ર બન ય
 • સમક ષ રજ કર ય હત અન આ નવ સ વર પન બ ર ડ સર વસ મત થ ટ ક આપ ય છ જ લ ઇ મ ઇ ગ લ ન ડ અન વ લ સ ક ર ક ટ બ ર ડ મ શર થન ર ત મન નવ
 • આન દ બક ષ જ લ ઇ મ ર ચ ભ રતન પ રસ ધ ધ કવ અન ગ તક ર હત આન દ બક ષ ન જન મ, હ લ પ ક સ ત નન ર વલપ ડ મ થય હત ત મન પ ર વજ
 • અસલ ઉત તરન લડ ઈ એ ન ભ રત - પ ક સ ત ન ય દ ધ દરમ ય ન થ સપ ટ મ બર વચ ચ લડવ મ આવ લ સ થ મ ટ રણગ ડ ઓન લડ ઈ હત આ લડ ઈન શર આત પ ક સ ત ન
 • દર દ ઓ સ પ રથમ સ રત અન ર જક ટમ મળ આવ ય હત ર જ યમ ક લ જ લ ઇ લ ક ન ક વ ડ - ર ગ થય છ આ પ ક દર દ સ જ થય છ
 • પ ર મચ દ જ લ ઇ ઓક ટ બર 1936 જન મ ધનપત ર ય શ ર વ સ તવ, હ ન દ અન ઉર દ સ હ ત યન લ ખક, વ ર ત ક ર અન સમ જસ વક હત ત ઓ નવ બર ય અન મ ન શ
 • પ સરલ વ કટ સ ધ જન મ જ લ ઇ એક ભ રત ય બ ડમ ન ટન ખ લ ડ છ સપ ટ મ બર ન ર જ પ રસ દ ધ થય લ બ ડમ ન ટન વર લ ડ ફ ડર શનન ય દ પ રમ ણ ત ણ


                                     
 • સ ધ ત ઓ ઝ ન થ લ ઇફ એન ડ ઇન સ ય રન સ ક પન મ મ ન જરન પદ રહ ય હત જ લ ઇ ન ર જ સ ન હ શ ક લ ફ ર ન ય અમ ર ક મ ત મન મ ત ય થય હત

Users also searched:

વન્ય પ્રાણી દિવસ, દવસ, અધકર, પરણ, જનયઆર, ષટરય, દડકચ, મહતવન, ષટરયપરયટનદવસ, વનયપરણદવસ, બળઅધકરદન, કષણવશ, આવત, જલઇ, મરચ, પરયટન, વનય, કષણ, મહનમ, મહનમઆવતમહતવનદવસ, જુલાઇ ૧૦, સંદેશાવ્યવહાર. જુલાઇ ૧૦,

...

વન્ય પ્રાણી દિવસ.

ધો.૧૨નાં બન્નો પ્રવાહની ૧૦ જુલાઇથી. તારીખ જુલાઇ 10, 2017. સૂરી ેન્ડસ યુિનયન કો ​ઓપરેટીવ બ ક લી., સૂરી, વેસ્ટ બેન્ગાલ બે ​ન્કગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 કલમ ૫૬ સાથે. વાંચન માં લેતાં કલમ 35A અંતગર્ત આપવામાં આવેલ સમ. 2 જાન્યુઆરી. En 1304767899.pdf. દશેરા વિજયા દશમી આસો સુદ ૧૦. ઇદ એ ​મિલાદુન્નબી બારા વફાત મહમદ ૧૦ સપ્ટેમ્બર​ ૨૦૨૧. ૦૨ ઓકટોબર ૨૦૨૧. ૧૫ ઓકટોબર ૨૦૨૧ ૧૪ જુન ૨૦૨૧. ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧. ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૧. ૧૬ જુલાઇ ૨૦૨૧.

મહિનામાં આવતા મહત્વના દિવસો.

કૃષિ ગોવિદ્યા સામાયિકના અંકો Anand. 8થી 10 જુલાઇ સુધી હાઇકોર્ટ બંધ રહેશે, 6 કર્મચારી અને એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલને કોરોના પોઝિટિવ આવતા નિર્ણય. Jul 7, 2020 HASMUKH ZALA 34. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 6 કર્મચારી અને એક પોલીસ. શિક્ષણ વિશે. Untitled Bank of Baroda. અગાઉ, 10 જુલાઇ 2020ના રોજ એક દિવસમાં નવા કેસની સંખ્યા 26.506 નોંધાઇ હતી. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં કોવિડના દર્દીઓ સાજા થઇ રહ્યાં છે અને મૃત્યુદરમાં પણ એકધારો ઘટાડો નોંધાઇ​.


૨૦ માર્ચ.

Untitled Adani Ports. તેમણે કહ્યું કે, ધોરણ 10 12 બોર્ડ પરીક્ષા 4 થી મે ના રોજ શરૂ થશે અને 10 મી જૂને સમાપ્ત થશે. તેમણે કહ્યું કે, બોર્ડ પરીક્ષાના પરિણામો 15 મી જુલાઇએ જાહેર કરાશે. Surat Municipal Corporation. જ્યારે એમઆઇજીના 1268 સામે 750 ફોર્મ આવ્યા છે અને 10 જુલાઇ સુધી ફોર્મ સ્વીકારવાનું ચાલુ છે. જેની સામે રૂડાએ રૂ.10000થી 75000 સુધી ડિપોઝિટ રાખી હોવાથી 3978 આવાસ સામે માત્ર. ૧૧ બીટી કપાસમાં ગુલાબી ઇયળનું. સીબીએસઇ બોર્ડનું પરિણામ 2020: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન સીબીએસઈ ના 10 મા અને ક્લાસ 12 બોર્ડનું પરિણામ 2020 જુલાઈના અંત સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

સુરત ૧૯ દિવસમાં જ ૨૧૧ મોત, મહિલા.

૨ જુલાઇ થી સપ્ટેમ્બર રૂ.૧૨૦૦ - ત્રણ માસથી વધુ પ્રવેશ નહીં. માસ. ૧૦. ૧ વધુમાં વધુ ૧૦ ટ્રાન્સફર પ્રતિ માસ કરવામાં. આવશે. ૨ બેચ ટ્રાન્સફર વખતે હયાત સભ્યોની સંખ્યાના. આધારે. મધ્‍ય‍ગુર્જરાિ‍નવર્જ‍કંપિી‍લીમીટેડ. જે જુલાઇ મહિનાના ૧૯ દિવસના સમયગાળામાં ડબલ વધી ગયો છે. ૧૧ જુલાઇ ૧૪, ૧૨ જુલાઇ ૧૩, ૧૩ જુલાઇ ૧૫, ૧૪ જુલાઇ ૧૨, ૧૫ જુલાઇ ૧૦, ૧૬ જુલાઇ ​૧૧, ૧૭ જુલાઇ ૧૨, ૧૮ જુલાઇ ૧૩, ૧૯ જુલાઇ ૧૨. 8થી 10 જુલાઇ સુધી હાઇકોર્ટ બંધ રહેશે. આજનુ કરંટ અફેર ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮ ડેઇલી કરંટ અફેર ​blog post 10.html?m 1 ડેઇલી કરંટ અફેર મેળવવા જોઇન કરો. Holiday list Untitled. ઉત્તરપ્રદેશમાં ફરી લોકડાઉન,10 જુલાઇથી 13 જુલાઇ સુધી બધુ રહેશે બંધ. india news July 10, 2020, AM. Uttar Pradesh. pa. નવી દિલ્હી: ઉત્તરપ્રદેશમાં કોરોના વાયરસનો ચેપ.


સીબીએસઇ ધોરણ 10 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ 4.

ઘણા વિલંબ પછી, ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ​જીએસટી બિલ ૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું અને ૧૦ મહિના પછી જુલાઇ ૨૦૧૭ માં અમલમાં આવ્યું હતું. અત્યાર. પાકની વિગતો ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ. રજી ઓકટોબર, ૨૦૧૨ ૧૦, આશ્વિન, ૧૯૩૪ મંગળવાર. દશેરા વિજયા દશમી આસો સુદ ૧૦. ૨૪મી પારસી નૂતન વર્ષના આરંભ પૂર્વનો દિવસ પમી ગાથા ૧૮મી જુલાઇ, ર૦૧૨ ૨૩, આષાઢ, ૧૯૩૪ બુધવાર. ​પારસી. રાજ્યમાં હજુય બે દિવસ ભારે વરસાદની. માસનું બુકિંગ જુલાઇ માસના પહેલા સપ્તાહમાં ડિસેમ્બર માસનું બુકીંગ ઓગસ્ટ પહેલા 10. સ્ટેજ માટે રંગમંચ માં હયાત સ્ટેજ નો જ ઉપયગ કરવાનો રહેશે. 11. સ્ટેજ ની દિવાલો કે ફર્શ પર. Register 10 Summaries and Rec ICDS. 13 જુલાઇ 17 જુલાઇ, 2014. 20.35.48.000. 3. નેપાળ 10 માર્ચ 14 માર્ચ, 2015. 15.85.25.000. 9. સિંગાપોર. 28 માર્ચ 29 માર્ચ, 2015. આઇએએફ બીબીજે એરક્રાફ્ટ. 10. ફ્રાન્સ, જર્મની અને કેનેડા. 9 એપ્રિલ 17 એપ્રિલ, 2015.


E NEWS LETTER ANK NO. 11 PAGES 1 TO 10 RMC.

રિવાઇઝ કરાવવા ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે. ૨.૪ તા. ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ શ્રી નીરવ મહેતા, સહાયક ઇજનેર, સી.ઇ.આર.એસ. દ્વારા તેઓને. મળેલ જૂન, જુલાઇ ૨૦૧૫ ના બિલ અંગેની ફરીયાદ શ્રી. Reserve Bank of India. ૧લી જૂન. પંચાયત કચેરીઓ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ. અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ. ૧લી જુલાઇ. ૧૫મી ૧૦. માંગ ચાદીઓ મોકલનાર અધિકારીઓ, પોતાને અમુક ચીજવસ્તુઓ મળ્યા બાદ ઘણા સમય પછી.

મહત્વના દિવસો Vikaspedia ખેતીવાડી.

બાાંગ્લાદેશને 10 બ્રોડ ગેજ લોકોમોટિવ સોંપવા. જુલાઇ 27, 2020 માંત્રી શ્રી વપયુષ ગોયલ દ્વારા વર્ચયુુઅલી 10 બ્રોડ ગેજ લોકોમોટિવને બાાંગ્લાદેશ જવા માિે લીલી ઝાંડી. Rangamanch Rules - Gandhinagar Municipal Corporation. પ્રશ્નોત્તરી. ક સોમવાર, તા.૨૨મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરીની યાદીમાંના પ્રશ્નો. અગ્રતાક્રમ ૧ અને GHN ​100 GST 2017 S.23 2 TH 13 10 2017 43 GHN 138 GSTR 2018 s.164 36 ​TH 31 12 2018. Ambalal Patelએ કરી આગાહી, 10 જુલાઇ સુધી. જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ જુન જુલાઇ ઓગષ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓકટોબર નવેમ્બર 2. 5 એપ્રિલ. નેશનલ મેરિટાઇમ દિન. 3. 7 એપ્રિલ. વિશ્વ આરોગ્ય દિન. 4. 10 એપ્રિલ. વિશ્વ કેંસર દિન. 5. જુલાઇ 10, 2017 સૂરી ેન્ડસ યુિનયન કો. જુલાઇ માસ પૂર્ણ, આ રહી છેલ્લી 10 ફ્રી કૂપન્સ જુલાઇ મહીનો પૂરો થવાના આરે છે, તેની સાથે જ અમે આપના માટે લઇને આવ્યા છીએ આ મહીનાની છેલ્લી બેસ્ટ કૂપન.

Microsoft Word Holiday List 2021.

15 જુલાઇ સુધી જાહેર થઇ શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુનાવણીમાં સીબીએસઇના એક્ઝામ કન્ટ્રોલર સંયમ ભારદ્વાજ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે સીબીએસઇ ધો.10 અને 12નનુ. િડિજટલ ગુજરાત પોટલ Digital Gujarat. ૧૦. ૩. િનયામક ી, સમાજ સુર ા. ૩. ૪. આિદ િત િવકાસ. િવભાગ, ગાંધીનગર. કિમ ર ી, આિદ િત િવકાસ. ૫. કુલ EBC અથવા ધોરણ ૯ થી ૧૦ EBC Scheme પસંદ કરી િ એટ પોઝલ કરતાં પોઝલ બની જુલાઇ ઓગ ટ ૨૦૧૯. →. 06 Stationery Indent.p65. જુલાઇ ૨૦૧૬, અંક નં. ૧૧ ઇ ન્યુઝલેટર. C વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ચાલુ વરસાદે. જાહેર માર્ગો પર સ્ક્રીન ચેમ્બરોની સઘન સફાઈ. ર0 વર્ષથી વધુ જુની આવાસ. યોજનાઓનું પૂનઃનિર્માણ થશેઃ. Ashadhh 18 19. સોનામાં લાંબા ગાળાના Gold Ivestment રોકાણ પર સારૂં રિટર્ન મળે છે. છેલ્લા 10 વર્ષના રેકોર્ડ ચેક કરશો તો જાણવા મળશે કે એપ્રિલ, જૂન, જુલાઇ, ઑગસ્ટમાં સોનું જબરદસ્ત કમાણી.


સોનાના ભાવના ઇતિહાસ મુજબ છેલ્લા 10.

Ambalal Patelએ કરી આગાહી, 10 જુલાઇ સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ રહેશે Ambalal Patel has forecast that there will be rains in Saurashtra till July 10. 5% in FY21 HDB Financial Services. વ્યવહાર કરેલ. અરજદારે તા.૧૦ ૩ ૦૭ના રોજ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એકટ, ૨૦૦૫ હેઠળ અરજી ૫.​૧ ગ્રાહક દ્વારા ઉપરોક્ત તફાવતની માંગણી થતાં અત્રેની ઓફિસ દ્વારા જુલાઇ ૦૨થી. માર્ચ ૦૩. વષર્ ૨૦૨૧ ધોરણ ૧૦ એસ.એસ.સી ની GSEB. ૧૦. હાલ શું કામ આર્થિક પ્રવૃતિઓ કરો છો? ૧૧.​આપ શા માટે વ્યવસાય શરૂ કરવા માગો છો તેના કારણો લખો. હા ના. ૧૨. તમે કોઈ વ્યવસાય ગાંધીનગર, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૯. હિમ્મતનગર, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૯. સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ. Science 10. Chemistry 12. 16 06 2020. Math. Math. Hindi. Science & English. Science & English. Science & English. Science 10. Chemistry 12. 17 06 જુલાઇ. ૩ ૪ પુન ૧. ભ. 0. જી. ૨ ૩. જી. હિન્દી. સંસ્કૃત​. ગુજરાતી. ગણિત ૨ ૩. ૨ ૩. વિજ્ઞાન પર્યાવરણ ૩ ૪ ૫.

પત્રક ૧ આઇ.સી.એ.આર સ્ટેટશેર ૭૫:૨૫.

વાર્ષિક સાધારણ સભા એજીએમ મંગળવાર, ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ ક્લાકે એચ ટી. છે કે, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ મંગળવાર, ૩૦મી જુલાઇ. 10 июля Дата. અગાઉ, 10 જુલાઇ 2020ના રોજ સક્રિય કેસની સંખ્યા 2.76.682 હતી. દેશમાં સક્રિય કેસની સંખ્યામાં એકધારું ઘટાડાનું વલણ ટકી રહ્યું છે. ભારતમાં કુલ નોંધાયેલા પોઝિટીવ કેસમાંથી. Circular No 18 A 18 B & 18 C Dt 10 6 2020.pdf AMC School. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું છેકે, 31 મી જુલાઇ સુધી રાજ્યમાં સાત લાખ 64 હજાર તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે,31 મી જુલાઇએ ગુજરાતમાં દર 10 લાખે રોજના ટેસ્ટીંગની. વિદેશ સ્થાનિક મુલાકાતોની વિગતો. થી ૧૦ ની સંખ્યામાં જથ્થામાં મૂકાતા હોય છે. ઇંડા કોશેટામાંથી ફૂદીઓ મે જૂન અને જુલાઇ. ઓગષ્ટમાં બહાર પરંતુ. જુલાઇ ઓગષ્ટમાં નીકળતી ફૂદીઓ ઇંડા મૂકીને વધુ નુકસાન કરે છે. આમ.


જુલાઇ માસ પૂર્ણ, આ રહી છેલ્લી 10 ફ્રી.

૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦ કુલ જ્ગ્યા, ભરેલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા ​કઇ તારીખથી, કર્મચારીનુંનામ, મૂળ પગાર જુલાઇ ૨૦૨૦ નો ઇજાફો, ગ્રેડ પે, મોંધવારી ભથ્થું. Patrika 10 07 2016.pmd A. ૧૦ ૧૩ જુલાઇ દરમિયાન વરસાદ સંપૂર્ણ સમાચાર સેવા અમદાવાદ,તા.૮ રાજ્યમાં ખાસ કરીને કચ્છ​. Untitled. તારીખ ૩ જુલાઈ ૨૦૧૭ ના આદેશથી બેંકિંગ વિનિયમ અધિનિયમ, ૧૯૪૯ જેમકે સહકારી મંડળીઓ પર લાગુ ની કલમ ૩૫ એ હેઠળ તારીખ ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૭ ના રોજ કારોબારની સમાપ્તિથી નિર્દેશાધીન હતી.


પરીપત્ર નં ૧૨૫: જુલાઇ પુરક પરીક્ષા.

૧૭ જુલાઇ ૧૭, સોમવાર, ગુજરાતી વકતૃત્વ સ્પર્ધા ધો.૭ ૮ ૧૦ ઓગષ્ટ ૧૭, ગુરૂવાર, સમુહ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધા ધો.૩ ૪ ૫ થી ૮. ૧૫ ૧૦ ​૨૦૧૭ બુધવાર થી ૦૫ ૧૧ ૨૦૧૭ બુધવાર સુધી દિવાળી વેકેશન. જુલાઇ ૨૦૧૬ ક્રમ 37400 67000 37400 67000 37400. કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ CBSC એ ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાના તારીખ જાહેર કરી થી શરૂ થશે અને આ બોર્ડની પરીક્ષાઓના પરિણામ 15 જુલાઇ સુધીમાં જાહેર કવામાં આવશે. ઉદ્યોગસાહતસકતા તાલીમ કાયયક્રમ. શાળાઓ ારા ધો.૧૦ નાં પ્રથમ ક્રિમક વગર્ તરીકે અરજી કરેલ છે તેવી શાળાઓનો index no પ્રકાર, િવ ાથીર્એ અગાઉ માચર્ ૨૦૧૮, જુલાઇ ​૨૦૧૮, માચર્ ૨૦૧૯, જુલાઇ ૨૦૧૯,માચર્. ૨૦૨૦ અને.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →